Combo 8 Backend NodeJS Foundation Cyberlearn Viết API Dự Án Thực Tế

Liên hệ

Combo 8 Backend NodeJS Foundation Cyberlearn sẽ giúp bạn nắm được toàn bộ từ khởi tạo dự án với Nodejs, thiết lập môi trường, nắm về cơ sở dữ liệu, phân tích dự án và xây dựng API với ExpressJS & Sequelize, build ứng dụng SocketIO

Combo 8 Backend NodeJS Foundation Cyberlearn
Combo 8 Backend NodeJS Foundation Cyberlearn Viết API Dự Án Thực Tế

Liên hệ

Nhận ngay Trao đổi khoá học