Share Khóa Học Cinema 4D Keyframe Basic Level 1 Online

Liên hệ

Khóa học Cinema 4D Keyframe sẽ giúp bạn Nắm vững các công cụ, đối tượng và các cách dựng hình cơ bản. Hiểu rõ về ánh sáng mặc định, các loại đèn trong Cinema 4D. Làm chủ các thông số, thiết lập các thuộc tính khi render. Tạo tiền đề để tiếp tục phát triển khi theo học khoá Cinema 4D Online Level 2 tại Keyframe.

Khóa Học Cinema 4D Keyframe Basic Level 1 Online
Share Khóa Học Cinema 4D Keyframe Basic Level 1 Online

Liên hệ

Nhận ngay Trao đổi khoá học
Danh mục: ,